Klauzula informacyjna dla kontrahentów Almont Serwis Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ALMONT SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iwicka 1, 00-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720130, NIP 5252740667, REGON 369541158, telefon +48 17 770 71 72, email: biuro@almont.pl, zwana dalej ALMONT.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z ewidencją sprzedaży lub zakupów towarów i usług, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, obsługą umów oraz kompleksową obsługą procesów zakupu, sprzedaży i reklamacji. Dane przetwarzane będą na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Ustawy o podatku towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą imiennie upoważnieni pracownicy firm serwisujących systemy informatyczne wykorzystywane w ALMONT oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Odbiorcami mogą też być inne instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, szczególnie na podstawie art. 74 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 112 Ustawy o podatku towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. oraz art. 70. § 1 Ustawy o ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości współpracy i zawierania umów z ALMONT.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Pobierz jako dokument w formacie pdf – Klauzula dla kontrahenta.