Monter rusztowań

Wymagania

  • Udokumentowane min. 2-letnie doswiadczenie na stanowisku montera rusztowań

  • Odpowiedzialność, brak nałogów

 

Oferujemy

  • Pracę w stabilnym, rozwijającym się zespole

  • Atrakcyjne zarobki

  • Stałą umowę o pracę po okresie próbnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie aktualnej rekrutacji

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż określone w art. 221 Kodeksu Pracy)  zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych w procesie obecnej rekrutacji na stanowisko Monter rusztowań, prowadzonym przez firmę ALMONT Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa."

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ALMONT przez okres najbliższych 9 miesięcy, prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowisko Monter rusztowań lub inne zbliżone zakresem wymaganych kompetencji stanowisko pracy, które będą prowadzone przez firmę ALMONT Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa."

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ALMONT Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554144, NIP 8133703555, REGON 361321931, telefon +48 664 429 650, zwana dalej ALMONT.
2. Pani/Pana dane osobowe, określone art. 221 Kodeksu Pracy oraz dane kontaktowe, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożono dokumenty aplikacyjne.  Dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917, 1000, 1076) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przyszłych rekrutacji, na podstawie oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnie określonym celu.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą imiennie upoważnieni pracownicy ALMONT w zakresie swoich obowiązków służbowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej ALMONT. Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim tej zgody udzielono, zawsze jednak nie dłużej niż 9 miesięcy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
9. Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

© 2019 Almont Serwis Sp. z o.o.

tel. +48 17 770 71 72